Input:

Prokazování nároku na nezdanitelné části, slevy na dani a daňového zvýhodnění

30.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

9.8.4 Prokazování nároku na nezdanitelné části, slevy na dani a daňového zvýhodnění

Ing. Marcela Srněnská

Jakým způsobem prokáže zaměstnanec nárok na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění, stanoví § 38l ZDP.

Změna rozhodných skutečností

Jestliže se změnily skutečnosti rozhodné pro přiznání nezdanitelné části základu daně, slevy na dani nebo daňového zvýhodnění, předloží poplatník v souladu s § 38l odst. 5 ZDP nové doklady prokazující platnost nároku na odpočet.

Nárok na odečet nezdanitelné části základu daně

Nárok na snížení základu daně podle § 15 ZDP prokazuje poplatník plátci daně doklady podle § 38l odst. 1 ZDP.

Odečet nezdanitelné částky  Doklad prokazující platnost nároku na odpočet  
podle § 15 odst. 1, tj. na bezúplatné plnění potvrzení příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění  
podle § 15 odst. 3 a 4, tj. úroků ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru  smlouva o úvěru 

a každoročně potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem (každoročně nejpozději do 15. února).

Za nutné náležitosti potvrzení se nepovažuje originál razítka stavební spořitelny či banky a podpisu, pokud se jedná o písemnost, z které lze vyvodit, že byla vyhotovena stavební spořitelnou nebo bankou pro určitého poplatníka.   
podle § 15 odst. 3 a 4 a § 4b odst. 1 písm. a), tj. úroky z úvěru na výstavbu bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo na změnu stavby   povolením podle stavebního zákona a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví 
podle § 15 odst. 3 a 4 a § 4b odst. 1 písm. b) a c), tj. úroky z úvěru na úplatné nabytí pozemku, rodinného domu, bytového domu, rozestavěné stavby nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru   výpis z listu vlastnictví a

v případě úplatného nabytí pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku nabytí pozemku povolením podle stavebního zákona  
podle § 15 odst. 3 a 4 a § 4b odst. 1 písm. e), tj. úroky z úvěru na údržbu a změnu stavby (rekonstrukce, modernizace) bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru   výpis z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor, ve vlastnictví, anebo

nájemní smlouva, jde-li o byt nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor, v nájmu, anebo

doklad o trvalém pobytu, jde-li o byt nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor, v užívání   
podle § 15 odst. 3 a 4 a § 4b odst. 1 písm. d) a g), tj. úroky z úvěru na splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu a na úhradu za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu   potvrzení právnické osoby, že je jejím členem   
podle § 15 odst. 3 a 4 a § 4b odst. 1 písm. f), tj. úroky z úvěru na vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, rodinného domu nebo bytového domu   výpis z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor, ve vlastnictví, anebo

potvrzení právnické osoby o členství, je-li předmětem vypořádání podíl nebo vklad spojený s právem užívání bytu   
podle § 15 odst. 5, tj. na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění  smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouva o doplňkovém penzijním spoření, smlouva o penzijním pojištění nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijní pojištění a

každoročně potvrzení penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek (každoročně nejpozději do 15. února)  
podle § 15 odst. 5, tj. na soukromé životní pojištění  smlouva o soukromém životním pojištění nebo pojistka a

každoročně potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období (každoročně nejpozději do 15. února)   
podle § 15 odst. 5, tj. na dlouhodobý investiční produkt   smlouva o dlouhodobém investičním produktu

každoročně potvrzení osoby, která tento produkt poskytuje, o majetku připsaném poplatníkem ve prospěch tohoto produktu v uplynulém zdaňovacím období,  
podle § 15 odst. 5, tj. na pojištění dlouhodobé péče smlouva o pojištění dlouhodobé péče nebo pojistka

každoročně potvrzení pojistitele o pojistném zaplaceném poplatníkem na pojištění dlouhodobé péče, jehož je pojistníkem, v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období  

Nárok na poskytnutí slevy na dani

Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba prokazuje poplatník plátci daně v souladu s § 38l odst. 2 ZDP.

Sleva na dani  Doklad prokazující platnost nároku na slevu  
podle § 35ba odst. 1 písm. b) – na manželku (manžela)  doklad prokazující totožnost manželky (manžela) a věk vyživovaného dítěte poplatníka a průkaz ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem, nebo rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu  
Nahrávám...
Nahrávám...