Input:

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

23.5.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.13.7 Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

 • § 136 odst. 1 DŘ vymezuje od 1. 1. 2011 lhůty pro podání daňových přiznání za zdaňovací období (v obecné rovině, neurčuje-li konkrétní daňový zákon lhůtu speciálně). Do 31. 12. 2010 upravoval lhůty pro podání přiznání § 40 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ZSDP).

 • § 16b ZDP uvádí, že zdaňovacím období k dani z příjmů pro fyzickou osobu je kalendářní rok.

 • § 21a ZDP vymezuje, co se rozumí zdaňovacím obdobím v případě daně z příjmů právnických osob.

 • § 38ma odst. 2 ZDP stanoví lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za období specifikované v § 38ma odst. 1 ZDP, pokud takové období není vymezeno jako zdaňovací období, a tudíž nemohlo být podáno daňové přiznání ve lhůtách podle daňového řádu.

 • § 38m odst. 2 ZDP uvádí, že v případě daně z příjmů se daňové přiznání za zdaňovací období kratší než 12 měsíců podává ve lhůtě a za podmínek, které podle § 136 odst. 1 DŘ platí pro podání daňového přiznání za zdaňovací období trvající nejméně 12 měsíců.

 • § 33 DŘ stanoví od 1. 1. 2011 počítání času. V případě lhůt pro podání daňového přiznání (viz tabulka níže) se vychází z následujících pravidel:

  • lhůta stanovená podle měsíců počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty; není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den,

  • lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty,

  • připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Do 31. 12. 2010 upravoval počítání času pro podání přiznání § 14 ZSDP, který se od aktuálního vymezení lišil následujícím postupem:

– lhůty určené podle měsíců končí uplynutím toho dne, který se svým jménem nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li takový den v měsíci, končí lhůta posledním dnem měsíce.

Podání přiznání k dani z příjmů   15. 7. 2011–
31. 12. 2011
 
1. 1. 2012–
11. 7. 2012
 
12. 7. 2012–
2013
 
2014–
30. 12. 2020
 
31. 12. 2020–
2022
 
Za zdaňovací období   Do tří měsíců po uplynutí,

příp. do šesti měsíců po uplynutí.  
Do tří měsíců po uplynutí,

příp. do šesti měsíců po uplynutí.  
Do tří měsíců po uplynutí,

příp. do šesti měsíců po uplynutí.  
Do tří měsíců po uplynutí,

příp. do šesti měsíců po uplynutí.  
Do tří měsíců po uplynutí,

příp. do čtyř nebo do šesti měsíců po uplynutí.  
Za období, které není zdaňovacím obdobím   Do konce třetího následujícího měsíce.   Do konce následujícího měsíce.   Do konce třetího následujícího měsíce.   Do tří měsíců po uplynutí.   Do tří měsíců po uplynutí.  

Komentář:

Podání daňového přiznání k dani z příjmů ve lhůtě 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období je možné poprvé podat za období, které skončilo 31. 12. 2020 (viz čl. II bod 3 zákona č. 283/2020 Sb.), předpokladem je, že daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo podáno elektronicky.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období je možné pouze za předpokladu, že:

 • daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

 • pro daňová přiznání za zdaňovací období končící před 31. 12. 2020 za předpokladu, že daňové přiznání zpracovává a podává poradce, který příslušnou plnou moc uplatnil u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty, a

 • pro daňová přiznání za zdaňovací období končící po 31. 12. 2020 za předpokladu, že daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podává poradce.

Poradcem zákon rozumí daňového poradce (tj. fyzickou či právnickou osobu vykonávající daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb.) nebo advokáta.

Zdaňovacím obdobím je v případě daně z příjmů:

 • kalendářní rok u právnických či fyzických osob,

 • hospodářský rok u právnických osob,

 • období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena

Nahrávám...
Nahrávám...