Input:

Daň silniční

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

Daň silniční

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Základní normou je zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který byl od své účinnosti již několikrát novelizován.

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. V minulosti byla předmětem diskuze i možnost silniční daň vzhledem k jejím nízkým výnosům zcela zrušit. Evropské směrnice však stanoví pravidla, kterými se musí členské státy řídit při zavádění systémů zpoplatnění těžkých nákladních vozidel. Z toho důvodu bylo nutné silniční daň v ČR zachovat, ale od roku 2022 je daň hrazena pouze z těžkých nákladních vozidel. Zákon o silniční daní se na základě novely č. 142/2002 Sb., zásadně změnil, novela je účinná od 1. 7. 2022, ale platí zpětně od 1. 1. 2022. Výjimka je stanovena v přechodných ustanoveních ( čl. III bodu 25), pokud jde o § 15 odst. 4 ZDS, a čl. IV bodu 4), které ukládá povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky, neboť tato povinnost platí až od 1. ledna 2025). Konsolidační balíček přinesl od roku 2024 minimální, spíše formální změny.

Předmět daně

Předmětem silniční daně jsou tzv. zdanitelná vozidla, kterými se rozumí silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice. To znamená, že předmětem daně jsou pouze těžká nákladní vozidla. Jedná se o vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla přesahující 3,5 tuny.

Předmětem daně (zdanitelným vozidlem) není silniční vozidlo:

 • S přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

 • Kategorie N podkategorie - vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení.

 • Kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Výše uvedená vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA (nákladní návěsy) nejsou předmětem daně – nejsou zdanitelným vozidlem (nedaní se samostatně), protože je nelze samostatně použít bez tahače návěsů (vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC). Výše daně za tahač zahrnuje celou jízdní soupravu (tahač a všechna přípojná vozidla, která mohou být součástí jízdní soupravy).

Pro účely silniční daně se při klasifikaci zdanitelných vozidel (jednotlivých kategorií, podkategorií a druhů karoserií) vychází z nařízení č. 2018/858, podle kterého jsou vozidla označena následujícím způsobem:

Kategorie N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorie N1: motorová vozidla a maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem)

 • Kategorie N2: motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

 • Kategorie N3: Motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Karoserie vozidel kategorie N:

Kód Název Vymezení
BA Nákladní automobil Vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro přepravu zboží. Může rovněž táhnout přípojné vozidlo.
BB Skříňový automobil Nákladní automobil s prostorem pro řidiče i náklad v jednom celku
BC Tahač návěsu Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro tažení návěsů
BD Silniční tahač Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně pro tažení jiných přípojných vozidel než návěsů
BE Lehký nákladní automobil Vozidlo s maximální hmotností nepřevyšující 3 500 kg, které nemá místa k sezení a nákladní prostor v jediném oddělení- Nikdy nebude zdanitelným vozidlem, protože spadá do kategorie N1í
BX Podvozek s kabinou nebo kryt podvozku Neúplné vozidlo pouze s kabinou (úplnou nebo částečnou), podvozkovým rámem, hnací jednotkou a nápravami, které je určeno ke kompletaci karoserií podle potřeb dopravce – nikdy nebude zdanitelným vozidlem, protože není vedeno v registru silničních vozidel.

Karoserie vozidel kategorie O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorie O1: Přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem)

 • Kategorie O2: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem)

 • Kategorii O3: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun (nejsou zdanitelným vozidlem)

 • Kategorii O4: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidla kategorie O mohou mít následující druhy karoserie:

Kód Název Vymezení
DA Návěs Přípojné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno tak, aby bylo připojeno k tahači nebo ojnicovému přívěsu a aby na tažné vozidlo nebo ojnicový přívěs působilo výrazným svislým zatížením. Do jízdní soupravy se připojuje pomocí návěsového čepu a točnice.
DB Přípojné vozidlo tažné ojí (přívěs) Přípojné vozidlo, které má nejméně dvě nápravy, z nichž alespoň jedna je řízená:
 • A které je opatřeno tažným zařízením, které je pohyblivé ve svislém směru (ve vztahu k přípojnému vozidlu) a

 • Které přenáší na tažné vozidlo svislé statické zatížení menší než 100 daN

DC Přípojné vozidlo s nápravami uprostřed Přípojné vozidlo, u kterého jsou nápravy umístěny blízko těžiště vozidla (je-li náklad rovnoměrně rozložen), takže se na tažné vozidlo přenáší pouze malé statické svislé zatížení, které nepřekračuje 10% zatížení odpovídající maximální hmotnosti přípojného vozidla nebo zatížení 1 000 daN (podle toho, která hodnota je nižší)
DE Přípojné vozidlo s nevýkyvnou ojí Přípojné vozidlo, u kterého je náprava nebo skupina náprav vybavena ojí,, jež přenáší tažné vozidlo statické zatížení, které nepřekračuje 4 000 daN vzhledem k jeho konstrukci a které neodpovídá definici přípojného vozidla s nápravou uprostřed. Do jízdní soupravy se nepřipojuje pomocí návěsového čepu a točnice.

Zákon v ust. § 2 odst. 6 pamatuje na případy, kdy zejména u starších vozidel nebude v technickém průkazu vozidla uvedena kategorie vozidla jako kombinace písmene a čísla (tedy kódy M1až M3, N1 až N3 nebo O1 až O4) a stanoví, že bude uplatněna fikce, že v technickém průkazu vozidla je uvedena kategorie vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu. Před použitím fikce je však nutné prověřit, zda potřebné údaje nejsou uvedeny v jiném technickém doklady k vozidlu. Pokud budou potřebné údaje získány z jiného dokladu, budou v souladu s ust. § 14a odst. 2 zákona využity tyto konkrétní údaje.

Společnost Alfa s.r.o. vlastní dva nákladní automobily, z jejichž technických průkazů vyplývá:

 • První motorové vozidlo → kategorie N3 (druh karoserie BA). Jedná se o zdanitelné vozidlo, které je předmětem silniční daně.

 • Druhé vozidlo → kategorie N1 (druh karoserie BE). Nejedná se o zdanitelné vozidlo.

Tuzemská dceřiná společnost využíval k podnikání nákladní vozidlo německé mateřské společnosti, registrované v Německu. Toto vozidlo není předmětem silniční daně, protože není registrováno v registru silničních vozidel v ČR.

Podnikatel měl v majetku 3 návěsy, které dále pronajímal svým obchodním partnerům. Vzhledem k tomu, že se jedná vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA, nejsou tato vozidla předmětem daně (zdanitelnými vozidly) a nebudou zahrnuta do daňového přiznání.

Výše daně

Od roku 2022 je základ daně a roční sazba daně vyjádřen společně v podobě výše daně pro jednotlivá zdanitelná vozidla. Výše daně pro zdanitelná vozidla podle jednotlivých kategorií je obsažena v příloze k zákonu a na výši daně má vliv počet náprav a největší povolená hmotnost. Zákon o silniční dani od roku 2022 ve vazbě na novou koncepci zdaňování nepoužívá termín "sazba daně", ale "výše daně".

I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N (N1 a N2) s kódem druhu karoserie BA nebo BB (jedná se o nákladní automobily)

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   12 0
12 13 800
13 14 2300
14 15 3200
15   7200
3   15 0
15 17 1400
17 19 2900
19 21 3800
21 23 5800
23   9000
4 a více   23 0
23 25 3800
25 27 6000
27 29 9400
29   14000

II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD (jedná se o tahače)

Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   16 0
16 18 400
18 20 900
20 22 2000
22 23 2600
23 25 4600
25 28 8000
28 31 8700
31 33 12100
33   18400
3 a více   36 0
36 38 11800
38 40 16300
40   24200

III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O (jedná se o přívěsy)

Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
  12 0
12   3600

Na výši daně nemá vliv stáří vozidla nebo využití k určitým účelům např. k zemědělské výrobě, k podnikání apod. Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, že pro celou řadu vozidel platí "nulová výše daně". To znamená, že i když jsou některá vozidla předmětem daně (zdanitelná vozidla) a nejsou od daně osvobozena, nebude za něj placena silniční daň. Jedná se o následující vozidla:

 • nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun se dvěma nápravami,

 • nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 15 tun se třemi nápravami,

 • tahače s nejvyšší povolenou hmotností do 16 tun se dvěma nápravami,

 • tahače s nejvyšší povolenou hmotností do 36 tun se třemi nápravami,

 • přívěsy s nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun (bez ohledu na počet náprav).

Pan Novák je zapsán v technickém průkazu jako provozovatel dvou nákladních vozidel:

 • První vozidlo s nevětší povolenou hmotností 11,50 tun, 2nápravy – za toto vozidlo se silniční daň neplatí (výše daně 0 Kč),

 • Druhé vozidlo s nevětší povolenou hmotností 12 tun, 2nápravy – za toto vozidlo bude zaplacena daň ve výši 800 Kč.

Obchodní společnost provozovala 3 návěsy (se dvěma nápravami s celkovou povolenou hmotnosti 33 tun, 35, tun a 36 tun) a 4 návěsy.

Společnost bude hradit daň ve výši 55 200 Kč (18 400 x 3) za tři tahače. Návěsy silniční dani nepodléhají.

Osvobození od silniční daně

Skutečnost, že konkrétní motorové vozidlo je předmětem silniční daně ještě neznamená, že za něj tato daň bude skutečně placena.

V § 3 ZDS jsou uvedena vozidla, která sice jsou předmětem daně silniční, ale následně jsou od daně osvobozena. Od roku 2022 došlo ke změnám v oblasti osvobození od daně – a to ve vazbě na již zmíněné předpisy EU.

Od daně silniční je osvobozeno zdanitelné vozidlo:

 1. vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v registru silničních vozidel ,
 2. určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 3. kategorie O, pokud je poplatníkem (dílčí daně za něj) poplatník (dílčí daně) za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie DB (tj. přívěsy - přípojná vozidla tažená ojí). To znamená, že přívěs (zdanitelné vozidlo) bude od daně osvobozeno pouze v případě, že jeho provozovatel bude současně provozovatelem tahače,
 4. poplatníka (dílčí daně za toto vozidlo), pokud je tímto poplatníkem – diplomatická mise
Nahrávám...
Nahrávám...