Input:

§ 252 ZP Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

13.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.11.252
§ 252 ZP Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

JUDr. Pavla Hloušková

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 253, 254 – další ujednání o této odpovědnosti

    • § 259, 260 – rozsah náhrady škody

    • § 261-264 – společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu

    • § 272-274 – společná ustanovení o povinnosti nahradit škodu

Komentář

Někteří zaměstnanci vykonávají práce spojené s převzetím určitých hodnot, s nimiž hospodaří a které jsou také povinni vyúčtovat. Nejčastěji jde o zaměstnance v obchodě, nebo kteří různou formou provádějí inkaso peněz, jako například pokladní, výběrčí, číšníci, zaměstnanci pošt a podobně.

Hodnoty svěřené k vyúčtování

Hodnoty svěřené k vyúčtování vypočítává zákon pouze příkladmo jako hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu. Jejich společným znakem je určení pro oběh nebo obrat, s kterým má zaměstnanec po celou dobu svěření možnost disponovat. Mezi tyto hodnoty proto nemohou patřit například základní prostředky, inventář kanceláře, počítače, motorová vozidla, popřípadě drobné krátkodobé předměty používané zaměstnancem. Některé hodnoty, jako například automobily, mohou být svěřeny k vyúčtování skladníkovi, pokud jsou tyto hodnoty určeny k prodeji. Některé hodnoty svěřuje zaměstnavatel zaměstnancům k tomu, aby je půjčovali jiným osobám. Pokud má mít zaměstnanec povinnost nahradit škodu na základě dohody o odpovědnosti, musí mu zaměstnavatel vytvořit podmínky k tomu, aby o tyto hodnoty mohl bez rizika pečovat, kontrolovat jejich převzetí a vrácení jinými osobami.

Dohoda o odpovědnosti

Základem povinnosti zaměstnance nahradit schodek vzniklý na svěřených hodnotách, které je povinen  vyúčtovat, je uzavření dohody o odpovědnosti. Není-li dohoda o odpovědnosti uzavřena písemně, resp. smluvní strany vadu spočívající v absenci písemné formy dodatečně bez zbytečného odkladu neodstraní, je neplatná. Dohoda by z praktického důvodu měla obsahovat přesné označení účastníků, pracovní zařazení zaměstnance a vymezení svěřovaných hodnot. Dohoda se zpravidla uzavírá samostatně, může však být také součástí pracovní smlouvy. Není výjimkou, že zejména v  obchodě dohodu o povinnosti nahradit schodek sjednává se zaměstnavatelem současně více zaměstnanců. V tomto případě jde o dohodu o společné povinnosti nahradit schodek, v níž by měl být určen vedoucí a jeho zástupce. Dohoda o odpovědnosti může být uzavřena se zaměstnancem nejdříve v den, kdy dosáhl věku 18 let. V případě, že by byla svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí dohodu o odpovědnosti za něho uzavřít ani jeho zástupce.

Zvýšená povinnost zaměstnance při schodku

Podpisem dohody o odpovědnosti se zaměstnanec zavazuje ke zvýšené povinnosti nahradit vzniklý schodek. Na rozdíl od obecné povinnosti zaměstnance se při vzniku schodku zavinění zaměstnance předpokládá a zaměstnavatel nemá povinnost prokazovat, že škodu zaměstnanec zavinil. Nehodlá-li zaměstnanec vzniklý schodek uhradit, musí prokázat, že škodu zcela nebo zčásti nezavinil. Tak by tomu bylo v případě, že by prokázal, že zanedbáním povinnosti zaměstnavatele mu bylo znemožněno nakládat se svěřenými hodnotami. Zvýšená povinnost zaměstnance spočívá také v tom, že pokud se mu nepodaří ani zčásti se zprostit povinnosti nahradit schodek, odpovídá za zjištěný schodek v plném rozsahu. Výše náhrady škody není totiž na rozdíl od obecné povinnosti zaměstnance nahradit škodu způsobenou z nedbalosti limitována.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Novelou zákoníku práce byl vložen nový odstavec, který říká, že "Byla-li způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti."

Od 1. 1. 2014

V souvislosti s nabytím

Nahrávám...
Nahrávám...