Input:

Uplatnění plné moci u správce daně - judikát

31.10.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2017.22.10
Uplatnění plné moci u správce daně – judikát

Ing. Jiří Šperl

VYŠLO V ČÍSLE 22/2017

Jedná se o situaci, kdy poplatník udělí plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání, aby lhůta pro podání byla 6 měsíců, místo 3 měsíců. Problémem je, zda pokud není plná moc u věcně místně příslušného správce daně (nemá ji fyzicky k dispozici) nejpozději poslední den neprodloužené lhůty, ale je např. teprve podána na poštu, nebo u jiného věcně, ale nikoliv místně příslušného správce daně, má požadované účinky, tedy lhůtu 6 měsíců pro podání daňového přiznání. Pokud by neměla uvedené účinky, podané přiznání v šestiměsíční lhůtě by bylo opožděné, což má za následek jednak pokutu za opožděné daňové tvrzení, a jednak i případně úrok z prodlení za opožděnou platbu daně. Případ, kdy byla daňovým subjektem napadena udělená pokuta za opožděné daňové tvrzení, je uveden dále. Krajským soudem byla pokuta zrušena a Odvolací finanční ředitelství napadlo tento rozsudek kasační stížností.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Afs 289/2016 - 29, ze dne 31. května 2017, publikovaného na www.nssoud.cz

Z průběhu řízení

Žalobce podal dne 29. 3. 2013 k poštovní přepravě plnou moc ze dne 26. 3. 2013, kterou zmocnil právnickou osobu DM Konto, s. r. o., k zastupování ve věci zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012. Tato plná moc byla správci daně doručena dne 4. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že plná moc nebyla uplatněna u místně příslušného správce daně před uplynutím tříměšíční lhůty po uplynutí zdaňovacího období a daňové přiznání nebylo podáno, byla zmocněnci žalobce zaslána výzva k podání daňového tvrzení. Daňové přiznání bylo doručeno dne 17. 6. 2013, tedy 76 dnů po stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že plná moc nebyla zaevidovaná u místně příslušného správce daně nejpozději do 2. 4. 2013, nemohla vyvolat účinky ve smyslu ustanovení § 136 odst. 2 daňového řádu, tj. prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňové přiznání žalobce za zdaňovací období roku 2012 podané dne 17. 6. 2013 bylo podle závěru žalovaného podané po lhůtě, proto správce daně oprávněně vydal platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně za toto zdaňovací období. Plná moc musí být podle názoru žalovaného správci daně doručena, musí tedy být v jeho sféře

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Kasační stížnost není důvodná.

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu

Otázkou výkladu ustanovení § 136 odst. 2 daňového řádu a včasností uplatnění plné moci udělené daňovému poradci pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 15. 5. 2015, č.j. 4 Afs 68/2015 - 35. V něm dospěl k následujícímu: "zatímco § 27 odst. 2 daňového řádu určuje čas, od kterého je plná moc účinná vůči správci daně, ustanovení § 136 odst. 2 daňového řádu vymezuje podmínku, při jejímž splnění dochází k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Jedná se tedy o dvě různé normy, které řeší odlišné otázky. Jejich společným prvkem v hypotéze je sice uplatnění plné moci u správce daně, obě ale spojují v dispozici s tímto uplatněním odlišné právní účinky; zároveň naplňují každá jiný účel. Pojem "uplatnění" je proto nutné vykládat v kontextu těchto právních ustanovení a nelze opomenout jejich smysl. Účelem § 27 odst. 2 daňového řádu je určit přesně okamžik, kdy vzniká zmocněnci oprávnění k zastupování osoby zúčastněné na správě daní a tomu odpovídající povinnost správce daně s touto osobou jednat. Naproti tomu účelem § 136 daňového řádu je stanovit lhůty pro podání daňového přiznání. U otázky týkající se vzniku zastoupení je nezbytné, aby oprávnění k zastupování vzniklo u konkrétního správce daně právě ve chvíli, kdy se plná moc dostane do jeho sféry, protože je tak postaveno najisto, od kdy má tento správce daně se zmocněncem jednat (jiný výklad ani není možný, protože nelze požadovat po správci daně, aby jednal se zmocněncem předtím, než je mu známo, že zde takový zmocněnec je). Pro prodloužení lhůty k podání daňového přiznání ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu naopak není důležité určení přesného

Nahrávám...
Nahrávám...