Input:

Oznamovací povinnost zaměstnavatele

3.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

6.3.1 Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Ing. Antonín Daněk

Kromě placení pojistného podle zákona je jednou z nejdůležitějších povinností subjektů působících v oblasti zdravotního pojištění řádné plnění oznamovací povinnosti. Sdělování nových skutečností resp. oznamování změn má význam z hlediska validity dat v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Relevantnost těchto údajů ovlivňuje jak povinnost platit pojistné nebo platby pojistného od státu, tak garantuje nárok na úhradu hrazených služeb podle podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Případné evidenční nesrovnalosti mohou mít, a mnohdy i reálně mají, negativní dopady jak na zaměstnavatele nebo jejich zaměstnance, tak i na občany jako fyzické osoby, kdy problémové situace musejí řešit pracovníci zdravotních pojišťoven v přímé součinnosti s těmi, jichž se dotýkají.

Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem a skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit pojistné, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

Formulář zdravotní pojišťovny

K plnění oznamovací povinnosti slouží ve zdravotním pojištění formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele, jehož prostřednictvím oznamuje zaměstnavatel příslušné změny, některé za předpokladu, že mu tyto zaměstnanec řádně oznámí.

Plnění oznamovací povinnosti již (od 1. 1. 2008) není vázáno na účast zaměstnance na nemocenském pojištění, ale zdravotní pojištění má svoji speciální právní úpravu, zakotvenou v ustanovení § 8 odst. 2 ZVZP.

Údaje o zaměstnanci

Zaměstnavatel sděluje při plnění oznamovací povinnosti základní identifikační údaje o zaměstnanci, kterého se oznamovaná skutečnost týká:

 • rodné číslo nebo zvláštní číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou (uvádí se i identifikace sloužící k přidělení zvláštního čísla pojištěnce – datum narození a pohlaví),

 • jméno a příjmení,

 • trvalý pobyt.

Poznámka: Trvalým pobytem se rozumí údaj o místě trvalého pobytu nebo bydliště, které je zaměstnavateli známo.

Údaje o zaměstnavateli

Při plnění oznamovací povinnosti je zaměstnavatel podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění povinen sdělit:

 • obchodní název,

 • právní formu právnické osoby,

 • sídlo,

 • identifikační číslo organizace,

 • číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného.

Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje též:

 • jméno, příjmení,

 • rodné číslo,

 • adresu trvalého pobytu.

Oznámení změn a dalších údajů

Dojde-li ke změně oznamovaných skutečností, je zaměstnavatel povinen oznámit tyto změny do osmi dnů. Dále je zaměstnavatel povinen provést do osmi dnů oznámení o ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo o vstupu do likvidace.

Přihlášení a odhlášení zaměstnance

Z obecného pohledu lze konstatovat, že u pracovního poměru (včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů) se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce (což může být i státní svátek anebo také sobota či neděle), a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru.

Může nastat situace, kdy zaměstnavatel přihlásí zaměstnance u zdravotní pojišťovny opožděně (anebo jej nepřihlásí vůbec), ale pojistné odvede za každý měsíc v souladu se zákonem. Nepřihlášením zaměstnance zaměstnavatel jednak porušuje zákon, jednak může způsobit zbytečnou komplikaci i samotnému zaměstnanci. Pokud nepřihlášený zaměstnanec není zařazen u zdravotní pojišťovny ještě v některé z dalších kategorií (OSVČ nebo

Nahrávám...
Nahrávám...