Input:

§ 63 ZDPH Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

29.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.10.63
§ 63 ZDPH Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 64 až § 71i ZDPH

  • § 72 odst. 2 ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 138 – 153, 164 – 166

 

Komentář:

K § 63 odst. 1 ZDPH

Ustanovení odst. 1 obsahuje výčet plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, které jsou dále vymezeny v § 64 až § 71i ZDPH. Nově mezi tato plnění patří i dodání knih a poskytnutí obdobné služby, které je od 1. 1. 2024 osvobozeno od daně dle § 71i.

 

K § 63 odst. 2 ZDPH

Odst. 2 stanoví obecné podmínky pro přiznání těchto plnění. Povinnost přiznat osvobozené plnění vzniká ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daň jsou pro konkrétní případy stanoveny v § 21 až § 25 ZDPH a v některých případech skutečně nastává povinnost k jinému dni než ke dni uskutečnění plnění nebo přijetí platby, jak je vymezeno v § 63 odst. 2 ZDPH. Např. při osvobozeném dodání zboží do jiného členského státu vzniká povinnost přiznat plnění k patnáctému dni měsíce následujícího po dodání zboží nebo ke dni vystavení daňového dokladu, je-li vystaven před tímto dnem (podrobněji viz § 22 odst. 2 ZDPH). Plnění se uvádí do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy vznikla povinnost přiznat daň.

 

Rozdíl ve srovnání s úpravou před novelou

K § 63 odst. 1 ZDPH

V odst. 1 byl k 1. 1. 2024 novelou rozšířen výčet ustanovení, která upravují plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, o nový § 71i, tj. osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby.

Příklady:

  1. Plátce dodal zboží slovenskému odběrateli registrovanému na Slovensku k DPH. Zboží odeslal z ČR železniční přepravou na
Nahrávám...
Nahrávám...